Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja dotycząca naboru Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL)

Utworzono dnia 25.07.2017
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Krzepice działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017. 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Krzepice. 

Cel partnerstwa: 
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Krzepice pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2017 – czerwiec 2018. 

Wymagania wobec Partnera: 
Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2017 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., tj.: 

1. W obszarze administrowania: 
1) posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera, 
2) zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2017, 
3) zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2017, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację, 
4) zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, 
5) wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczanie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących, 
6) organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu, 
7) prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy. 

2. W obszarze magazynowania: 
1) posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta, 
2) zapewnienie monitoringu/ochrony za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości, 
3) zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych, 
4) prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2017 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii artykułów spożywczych, 
5) prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych, 
6) zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów pożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2017. Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRPiPS pod linkiem: 
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020- popz/wytyczne/podprogram-2017/ 

Tryb składania wniosków: 
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
2. Termin składania wniosków: 4 sierpnia 2017 r. 
3. Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: czestochowskibz@op.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:
Bank Żywności w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309 42-217 CZĘSTOCHOWA 

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616. 

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do: 
1. Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy. 
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności stanem faktycznym, a informacjami podanymi we „Wniosku weryfikującym spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017”. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek weryfikacyjny (OPL) -pdf

Utworzono dnia 25.07.2017, 13:24

Wniosek weryfikacyjny (OPL)-word

Utworzono dnia 25.07.2017, 12:48

Ogłoszenie

Utworzono dnia 25.07.2017, 12:56

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny