Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY to system zniżek dla rodzin wielodzietnych (druki do pobrania znajduja się w załączniku poniżej)

Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Kartę wydawać będą wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na wniosek zainteresowanych. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „ Kartą” o wymiarach 54 x 85,6 mm, wykonana z tworzywa sztucznego, zawierająca imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo programu, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wyda duplikat Kart. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach wójt będzie mógł nie pobierać tej opłaty.

 

Koordynatorem programu jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego do jego zadań należy:

§  zamieszczanie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykazu uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz podmiotów je przyznających,

§  prowadzenie, w szczególności za pomocą środków masowego przekazu, kampanii informacyjnej na rzecz rodzin wielodzietnych,

§  zawieranie umów z podmiotami innymi niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów przystępujących do programu,

§  zapewnienie produkcji blankietów Kart, personalizacji blankietów Kart oraz dystrybucji Kart, w tym poprzez zlecenie zadania innemu podmiotowi,

§  Zapewnienie systemu teleinformatycznego za pomocą którego wykonywane są czynności związane z realizacją programu.

 

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się będzie powiększać. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.
Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Akty prawne:

Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 430)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1863 )

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny